Privacy, cookies en disclaimer

Cookies

Deze website is gemaakt op basis van WordPress, een opensourcesoftware om websites te bouwen en beheren.
Zoals elke website, bevat ook deze website cookies:
  • Functionele cookies om de website optimaal te doen functioneren 
  • Cookies voor analysedoeleinden.
Cookies zijn kleine bestanden met informatie die via je browser op de harde schijf van je computer geplaatst worden om de website en de geïnstalleerde plugins optimaal te laten functioneren tijdens een bezoek aan onze website.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren. Als je deze weigert, zal het een impact hebben op het gebruik van de website.
Andere cookies van plugins zoals Google Analytics en Hotjar gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je desgewenst via je internetbrowser weigeren zonder dat het impact heeft op het functioneren van onze website.
We gebruiken o.a. Google Analytics om het surfgedrag op onze website te monitoren. Deze informatie is nuttig voor het verbeteren van onze website. Deze data zijn echter niet gepersonaliseerd. We hebben dus in geen geval informatie over je persoonlijk surfgedrag.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Privacy

PRIVACYVERKLARING


LIESBETS REISCENTER BVBA
Laatst bijgewerkt: 22 mei 2018

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Liesbets Reiscenter, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2270 Herenthout, Molenstraat 10, BE 0471.774.841. 
Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen 
Liesbets Reiscenter leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 

Liesbets Reiscenter stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Liesbets Reiscenter.


Artikel 2 – Persoonsgegevens 
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt: 
Rechtstreeks, in het kader van reizen of bijstand en afhankelijk van de problematiek. O.a.: identificatiegegevens (naam, adres, tel, e-mail), gegevens i.v.m. persoonlijke gegevens (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinstoestand), medische gegevens. 
Liesbets Reiscenter verzamelt geen persoonlijke gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. 
Indien u echter via een contactformulier op onze website informatie opvraagt, zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een CV opstuurt of andere gegevens meedeelt, dan kunnen wij de door u meegedeelde persoonlijke gegevens bijhouden om met u contact te kunnen opnemen. 

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld: 
Liesbets Reiscenter verzamelt geen gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen. 
2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden medegedeeld: 
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Liesbets Reiscenter aan Liesbets Reiscenter dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken en te gebruiken voor het verlenen van bepaalde diversen.


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking 
3.1. Algemene doeleinden 
Liesbets Reiscenter zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 
– de levering en facturatie van door u bestelde diensten en producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd; 
– het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Liesbets Reiscenter om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 
– het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. 
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. 
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden 
De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Liesbets Reiscenter hiervoor uw expliciete voorafgaandelijke toestemming heeft verkregen (“opt-in”). 
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Liesbets Reiscenter uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Liesbets Reiscenter, haar producten en/of diensten. Liesbets Reiscenter kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Liesbets Reiscenter bewaarde documenten. 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@reiscenter.be. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking 
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de contractuele relatie tussen u en Liesbets Reiscenter en de wettelijke opgelegde termijn.

Artikel 5 – Uw rechten 
5.1. Recht van toegang en inzage 
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. 
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking 
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Liesbets Reiscenter. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 
5.3. Recht van verzet 
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht 
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
5.5. Recht van intrekking van de toestemming 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 
5.6. Uitoefening van uw rechten U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@reiscenter.be, hetzij per post naar Liesbets Reiscenter BVBA, Molenstraat 10 te 2270 Herenthout. 
5.7. Automatische beslissingen en profiling 
De verwerking van Uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 
5.8. Recht om klacht in te dienen 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2/274.48.00, Fax +32(0)2/274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be. 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid 
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
6.2. In geen geval kan Liesbets Reiscenter aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Artikel 7 – Toegang door derden 
Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en partners. 
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring. 

Artikel 8 – Contact 
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze Privacyverklaring of met betrekking tot de wijze waarop Liesbets Reiscenter gegevens verzamelt, kan men contact opnemen met Liesbets Reiscenter op het volgende adres: Liesbets Reiscenter BVBA, Molenstraat 10, 2270 Herenthout of info@reiscenter.be.

Reisaanvraag

Privacy, cookies en disclaimer

We gebruiken cookies voor een betere klantenervaring en een makkelijker gebruik van deze site. Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Lees alle informatie