Uw rechten en plichten

Het is als reiziger belangrijk te weten wat uw rechten en plichten zijn. Zolang alles naar plan verloopt hebt u dit niet nodig. Maar als iets fout gaat is het een voordeel om te weten waar u wel of niet aanspraak op kunt maken. Vertrouw hiervoor uw vakantie toe aan Liesbet’s Reiscenter. 
 
UW RECHTEN:
De promotie van een reis moet duidelijk zijn.

Indien aan de reiziger een brochure wordt overhandigd moet deze nauwkeurig, leesbaar, ondubbelzinnig en goed zichtbaar de prijs vermelden.
U dient van uw reisbureau schriftelijke duidelijke informatie te ontvangen omtrent: reisformaliteiten, gezondheidszorg op de bestemming, de contractvoorwaarden, informatie over en de mogelijkheid om een annulerings- en/of bijstandsverzekering te onderschrijven.
Uw reisdocumenten moeten volledige informatie omvatten.
 
UW PLICHTEN:
De reiziger moet aan de reisorganisatie of het reisbureau alle nuttige inlichtingen verschaffen die hem gevraagd worden.

De reiziger moet alle tekortkomingen in de uitvoering van de reis die hij ter plaatse vaststelt onmiddellijk, schriftelijk of in een passende vorm mee delen aan de betrokken dienstverleners ter plaatse. U dient, indien uw klacht op de bestemming geen aanvaardbare oplossing heeft gevonden, deze klacht binnen de maand na de terugreis per aangetekend schrijven naar uw reisbureau of reisorganisator te sturen. Dit samen met de ter plaatse verzamelde bewijsstukken (foto’s, verklaringen, kostennota’s). Hiervoor kunt u desgewenst het klachten formulier van de reisorganisator gebruiken.


Wat doet u best niet?
Als er zaken fout lopen tijdens een reis, dan is de reisleiding over het algemeen snel geneigd om u bepaalde extra voordelen aan te bieden om het ongemak te compenseren. Een gratis huurwagen, excursie, extra faciliteiten in het hotel… Als u hier mee instemt en ook het klachtenformulier of enig ander document ondertekent waarop deze compensatie staat vermeld, dan wordt de zaak als afgesloten beschouwd en kunt bij de terugkeer geen beroep meer doen op aanvullende vergoedingen. U kan deze extra attenties ook accepteren zonder een document te ondertekenen of voor uw handtekening de vermelding: “Onder voorbehoud van alle rechten” toevoegen. Aan u om te beslissen als het euvel groot genoeg is om de zaak bij de terugkeer verder te zetten of tevreden te zijn met de oplossing die tijdens uw verblijf wordt geboden.


Waarop letten als u de zaak verder zet?
U dient uw klacht schriftelijk mee te delen aan uw reisbureau binnen de maand na terugkeer. Indien uw klacht binnen de vier maanden na uw terugkeer niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan u de zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie Reizen. Maar hier dient u er op te letten dat u niet de verkeerde organisatie aanvalt. Er is immers een verschil tussen een reisorganisator (touroperator uit wiens brochure u de reis boekte) en een reisbemiddelaar (het reisbureau dat de reis voor u reserveerde).